O inicjatywie

Dlaczego to robimy?

Ekosystem innowacji w Polsce jest w znacznym stopniu zamknięty w środowisku krajowym. Tylko część organizacji podejmuje faktyczną i trwałą pracę nastawioną na internacjonalizację.
Organizacjom skupionym w ekosystemie brakuje silnej i wspólnej reprezentacji na arenie krajowej, europejskiej oraz międzynarodowej.

Co chcemy zrobić?

Stworzenie silnej sieci relacji w ekosystemie innowacji w Polsce, szczególnie w kontekście organizacji o regionalnym zasięgu działania,

Aktywizacja organizacji w zakresie pozyskiwana wiedzy i działania na rzecz internacjonalizacji,

Zbudowanie przestrzeni do dialogu organizacji 3 sektora zajmujących się ekosystemem innowacji, w wyniku których środowisko to reprezentowało będzie wspólne zdanie i dzieliło się pomiędzy sobą wiedzą i doświadczeniami.

Kto powinien być zainteresowany?

Organizacje pozarządowe działające w wymiarze regionalnym, ogólnopolskim i międzynarodowym na rzecz rozwoju ekosystemu innowacji,

Akceleratory i inkubatory skupiające się na rozwoju startupów i innowacji.

Forum Internacjonalizacji Ekosystemu Innowacji

To przestrzeń do dialogu środowiska działającego na rzecz ekosystemu innowacji i rozwoju startupów w Polsce, a w szczególności jego liderów. To arena dyskusji na temat: internacjonalizacji działań, stosowania międzynarodowych standardów oraz uzupełniania brakujących elementów ekosystemu dostrzeganych przez jego kreatorów.

To również przestrzeń umiędzynarodowienia relacji naszego ekosystemu oraz budowania przestrzeni do dialogu z organizacjami 3 sektora zajmujących się jego rozwojem.

W latach 2019 i 2020 Fundacja Polska Innowacyjna realizowała projekt “Forum Internacjonalizacji Ekosystemu Innowacji – oddolne rozwiązania, globalne standardy, współpraca”, w ramach którego organizowane były następujące spotkania:

 • I Forum Internacjonalizacji Ekosystemu Innowacji,
 • spotkania online w czterech terminach (17.03, 23.04, 28.04, 28.05),
 • spotkania 1:1,
 • spotkania lokalne (24.07.2020 Kraków, 30.07.2020 Łódź, 31.07.2020 Warszawa),
 • II Forum Internacjonalizacji Ekosystemu Innowacji.

II Forum Internacjonalizacji Ekosystemu Innowacji 2020

Spotkanie odbyło się 18.11.2020 w formie online. Celami tegorocznego spotkania było:

 • przedstawienie założeń do funkcjonowania organizacji parasolowej zrzeszającej przedstawicieli ekosystemu innowacji oraz dyskusja na ich temat,
 • zebranie w formie Księgi Rekomendacji po 1 najważniejszej dla każdej organizacji zmianie lub działaniu, która powinna zostać wdrożona, aby nasz ekosystem innowacji i startupów stawał się bardziej międzynarodowy, otwarty czy współpracujący,
 • omówienie propozycji wspólnych projektów przynoszących wartość naszym organizacjom oraz ekosystemowi lokalnemu i ogólnopolskiemu,
 • zaprezentowanie kluczowych wniosków ze spotkań lokalnych,
 • sieciowanie potrzeb uczestników Forum.

Wynikiem spotkań jest księga rekomendacji oraz raport – do pobrania poniżej

Księga rekomendacji


Raport

Spotkanie lokalne 

Spotkania lokalne, dedykowane były organizacjom o zasięgu lokalnym i regionalnym w celu zacieśnienia współpracy oraz dzielenia się wiedzą zdobytą w tych organizacjach. Spotkania odbyły się końcem lipca w Krakowie (24.07.2020, Łodzi (30.07.2020) oraz w Warszawie (31.07.2020). W spotkaniach uczestniczyły również organizacje krajowe, które dzieliły się wiedzą i doświadczeniem w zakresie internacjonalizacji. Wynikiem był zbiór potencjalnych działań i rozwiązań, które mają pozwolić na efektywną współpracę z pozostałymi podmiotami tworzonego ekosystemu po 2021 roku.

Spotkania 1:1

W ramach projektu odbyły się również spotkania 1:1. Cele spotkań były następujące:

 • w spotkaniach online i rozmowach wzięły udział osoby reprezentujące organizacje o zasięgu ogólnopolskim i regionalnym,  działające na rzecz (lokalnego i krajowego) ekosystemu innowacji w Polsce.  
 • omówione zostały kwestie w aspekcie ogólnopolskim i międzynarodowym;
  w kontekście funkcjonowania konkretnej organizacji, jej  wyzwań i potencjalnych rozwiązań 
 • wyniki rozmów stanowiły wstępne założenia do spotkań lokalny.

Spotkania online

Spotkania online dedykowane były organizacjom działającym na rzecz innowacji o zasięgu ogólnopolskim. Powołana organizacja w roli eksperta pracowała nad konkretnymi zagadnieniami związanymi z rozwojem ekosystemu innowacji. Wyniki pracy, w formie zbioru zagadnień i ujęta w nim perspektywa ogólnokrajowa, przedstawiona została w Raporcie 2020 i Księdze rekomendacji dla instytucji państwowych. 

Obszary tematyczne spotkań:

1. Edukacja podstawowa i średnia: budowanie społeczeństwa otwartego na internacjonalizację 

2. Uczelnie wyższe: działalność komercyjna i komercjalizacja 

3. Rozwój biznesu: wsparcie ekspansji zagranicznej MŚP i startupów 4. Lobbing: zmiany prawne i systemowe 

Odbyły się 4 spotkania online (17.03.2020, 23.04.2020, 28.04.2020, 28.05.2020).

I Forum Internacjonalizacji Ekosystemu Innowacji 2019

I Forum zorganizowane zostało podczas 5. edycji innoSHARE UNIversity 2019 – „Tu nauka staje się biznesem” w Centrum Nauki Kopernik w Warszawie, w dn. 10 października  2019 roku. Na podstawie zebranych informacji opracowano podsumowanie I. Forum Internacjonalizacji  Ekosystemu Innowacji 2019 oraz przygotowano założenia i metodologię prac grup roboczych,  powołanych w wyniku Forum. W ramach ostatniej dyskusji w ramach Forum zaprezentowano  możliwość powołania organizacji „parasolowej”, która mogłaby być platformą m.in. do: ciągłej  wymiany wiedzy, budowania społeczności, prowadzenia działań mających na celu  internacjonalizację działalności prowadzonych w ramach polskiego ekosystemu innowacji  i startupów, reprezentowanie wspólnego stanowiska społeczności w kontaktach i współpracy  z instytucjami państwowymi, innymi organizacjami, czy strukturami takimi, jak np. Parlament  Unii Europejskiej. 

Raport 2019