2. edycja Forum Internacjonalizacji
Ekosystemu Innowacji

Już 18 listopada br. (środa) w godz. 10:00 – 15:00, w formie online, odbędzie się
2. edycja “Forum Internacjonalizacji Ekosystemu Innowacji – oddolne rozwiązania,
globalne standardy, współpraca”, którego pomysłodawcą i facylitatorem jest Fundacja Polska Innowacyjna.

Celem organizacji tegorocznego wydarzenia jest:

 • przedstawienie założeń do funkcjonowania organizacji parasolowej zrzeszającej
  przedstawicieli ekosystemu innowacji oraz dyskusja na ich temat,
 • zebranie w formie Księgi Rekomendacji po 1 najważniejszej dla każdej organizacji
  zmianie lub działaniu, która powinna zostać wdrożona, aby nasz ekosystem innowacji
  i startupów z Waszej perspektywy stawał się bardziej międzynarodowy,
  otwarty czy współpracujący (wypracowany dokument zostanie przekazany instytucjom państwowym),
 • omówienie propozycji wspólnych projektów przynoszących wartość naszym organizacjom
  oraz ekosystemowi lokalnemu i ogólnopolskiemu,
 • zaprezentowanie kluczowych wniosków ze spotkań lokalnych,
 • sieciowanie potrzeb uczestników Forum.

Data: 30.12.2019r.

Decyzją Zarządu Fundacji utworzono następujące grupy robocze w ramach projektu "Forum

Internacjonalizacji Ekosystemu Innowacji - oddolne rozwiązania, globalne standardy, współpraca" pracujące w miastach:

działające w obszarach tematycznych w zależności od zainteresowania członków danej grupy z danego miasta:

Grupy robocze będą pracowały nad konkretnymi zagadnieniami związanymi z rozwojem ekosystemu innowacji. Wyniki tych prac będą podstawą programową Forum 2020 oraz rekomendacji dla instytucji państwowych.

Wszystkie zgłoszenia prosimy kierować na adres: slawomir.olejnik@polandinnovative.com z dopiskiem grupy roboczej, do której się aplikuje.

Prace grup roboczych rozpoczną się na początku 2020 roku.

Wszystkich chętnych zapraszamy do współpracy.

Forum 2020

O inicjatywie

Dlaczego to robimy?

Ekosystem innowacji w Polsce jest w znacznym stopniu zamknięty w środowisku krajowym. Tylko część organizacji podejmuje faktyczną i trwałą pracę nastawioną na internacjonalizację.
Organizacjom skupionym w ekosystemie brakuje silnej i wspólnej reprezentacji na arenie krajowej, europejskiej oraz międzynarodowej.

Co chcemy zrobić?

Stworzenie silnej sieci relacji w ekosystemie innowacji w Polsce, szczególnie w kontekście organizacji o regionalnym zasięgu działania,

Aktywizacja organizacji w zakresie pozyskiwana wiedzy i działania na rzecz internacjonalizacji,

Zbudowanie przestrzeni do dialogu organizacji 3 sektora zajmujących się ekosystemem innowacji, w wyniku których środowisko to reprezentowało będzie wspólne zdanie i dzieliło się pomiędzy sobą wiedzą i doświadczeniami.

Kto powinien być zainteresowany?

Organizacje pozarządowe działające w wymiarze regionalnym, ogólnopolskim i międzynarodowym na rzecz rozwoju ekosystemu innowacji,

Akceleratory i inkubatory skupiające się na rozwoju startupów i innowacji.

Forum Internacjonalizacji Ekosystemu Innowacji

To przestrzeń do dialogu środowiska działającego na rzecz ekosystemu innowacji i rozwoju startupów w Polsce, a w szczególności jego liderów. To arena dyskusji na temat: internacjonalizacji działań, stosowania międzynarodowych standardów oraz uzupełniania brakujących elementów ekosystemu dostrzeganych przez jego kreatorów.

To również przestrzeń umiędzynarodowienia relacji naszego ekosystemu oraz budowania przestrzeni do dialogu z organizacjami 3 sektora zajmujących się jego rozwojem.

Forum Internacjonalizacji Ekosystemu Innowacji finansowane jest ze środków programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich – konkurs FIO 2019, a jego celem jest stworzenie założeń do powołania organizacji reprezentującej jej przedstawicieli na arenie krajowej i międzynarodowej. 2. edycja Forum odbywa się w formie online.

Pobierz agendę Forum Internacjonalizacji Ekosystemu Innowacji